Informace o projektu

Název projektu:
E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů
Číslo projektu:
CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326
Doba řešení:
27. 6. 2006 - 26. 6. 2008
Realizace projektu:
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2006-2008
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Kancelář projektu:
místnost A1012
Manažer projektu:
Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
tel:
+420 597 323 241
e-mail:
elearn@vsb.cz
URI:
www.elearn.vsb.cz
Cíle projektu:
Základním cílem je zvýšení kvality VŠ studijních opor o tyto prvky (všechny jsou již otestovány v předcházejících projektech): texty zpracovány do podoby distančních opor, doplněny cíli kapitol, řešenými příklady teoretickými i z praxe, otázkami a úlohami pro samostatné řešení studentem. Textová část doplněna videosekvencemi (pohled na reálné provozy, laboratorní měření apod. nebo zaznamenané živé přednášky -- o ty mají studenti velký zájem). Statický popis v textu doplní počítačové animace dynamickým a opakovatelným zobrazením popisovaných dějů. Interaktivní programy umožní studentům modelovat teoretické i reálné děje, změnou zadaných parametrů samostatně studovat změnu výsledku.
Kapitoly budou doplněny množinami teoretických otázek a praktických úloh s klíčem k řešení nebo pomocí LMS automaticky vyhodnocované - pro ověření znalostí před zkouškou. Na VŠB-TU je již používáno několik LMS, zkušenosti budou využity i v projektu.
To vše bude sloužit k vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání pro všechny skupiny obyvatelstva, handicapované jak zdravotně, tak sociálně nebo geograficky, zajistí komplexní přístup k řešení vzdělanosti osob se speciálními potřebami. Moderní e-learningovou formou studia budou motivováni účastníci studia ke zvyšování vlastní gramotnosti v oblasti ICT. Nezanedbatelným cílem je i zvýšení zájmu mládeže o studium technických oborů.
Pedagogům se po počátečním náročném zpracování výukových materiálů sníží náročnost na přípravu výuky a hlavně na rutinní testování a zkoušení studentů. Vedlejším cílem je zvýšení kvalifikace pedagogů v používání e-learningu.